Anthony Michalek

Administrative Analyst

Download Contact Card

62
6
100
1647
62
Administrative Analyst
employee_62_Michalek_Anthony
Office of Administrative Services
(501) 371-6032
anthony.michalek@dfa.arkansas.gov